Тарифа

Регистрация

Регистрация

Без такса

Откриване на сметка

Без такса

Поддържане на сметка

Без такса

Преводи

Изходящи преводи

Преводи към потребител на приложението p2p (по мобилен телефон)

Без такса

Преводи в лева

0.55 лв.

Преводи в евро (USD,GBP) (SEPA)

0.55 лв.

Преводи в USD (SWIFT)

0.5% мин. $7

Входящи преводи

Входящ превод

Без такса

Преводи от потребители на приложението p2p (по мобилен телефон)

Без такса

От карта

Без такса

Обмяна на валута

Обмяна на валута

Без такса

Карти

Издаване на дигитална карта

Без такса

Издаване на дигитална карта

Без такса

Издаване на карта – пластика

9.78лв.

Доставка на карта – пластика

9.78лв.

Месечна такса за основна карта

Без такса

Плащане чрез ПОС при търговец

Без такса

Теглене от терминално устройство АТМ в ЕИП

1 лв.

Теглене от терминално устройство АТМ извън ЕИП

3 лв.

Промяна на лимити на карта

Без такса